Likwiduj bariery architektoniczne

Mieszkańcy Sopotu, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają trudności w poruszaniu się, mogą starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Może to być np. budowa podjazdu do domu, przystosowanie mieszkania, w tym łazienki do osoby poruszającej się na wózku oraz inne inwestycje wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Każda osoba niepełnosprawna, a więc taka, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkająca w Sopocie, mająca trudności w poruszaniu się wynikające z rodzaju niepełnosprawności i napotykająca w miejscu swojego zamieszkania realne bariery architektoniczne utrudniające samodzielne poruszanie się, może złożyć wniosek o dofinansowanie prac budowlanych związanych z likwidacją tych barier – mówi Joanna Barbucha z Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej sopockiego MOPS. – W przypadku dzieci do 18. roku życia, wniosek składa rodzic lub opiekun ustawowy. W Sopocie pomoc dzieciom niepełnosprawnym traktowana jest priorytetowo i każde dziecko może liczyć na dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej. Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywane są pozytywnie.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Od 2002 roku Sopot, jako jeden z nielicznych samorządów, przeznacza własne środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dzięki temu więcej osób niepełnosprawnych może otrzymać niezbędne wsparcie. W roku 2016 pieniądze miasta stanowiły ponad 30 proc. środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną, pozostałe pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– W tym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej w budżecie miasta zostały zabezpieczone wyższe środki niż w roku ubiegłym – 90 tysięcy złotych – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Ze względu na sytuację demograficzną – zwiększający się odsetek osób w podeszłym wieku, w tym niesamodzielnych, miasto Sopot podejmuje szereg działań na rzecz swoich najstarszych mieszkańców i monitoruje ich potrzeby. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania stanowi ważny element poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i stwarza im warunki dla możliwie najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania.

W zależności od zgłaszanych potrzeb, w latach ubiegłych środki miejskie przeznaczane były na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz na rehabilitację w warsztatach terapii zajęciowej.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowej 14, pokój nr 5 (na parterze), jak również telefonicznie 58 555 15 76. Informacje oraz formularze wniosków znajdują się również na stronie internetowej www.mopssopot.pl.

Agnieszka Niedałtowska

Comments are closed.