Dobra sytuacja finansowa powiatu gdańskiego

Niebawem odbędzie się sesja Rady Powiatu Gdańskiego, podczas której radni głosować będą nad uchwałą absolutoryjną. Ostatnie tygodnie to wzmożone prace komisji rewizyjnej, której przewodniczącą jest Izabela Adamowicz.

– Każdemu znana jest nazwa „komisja rewizyjna”, ale już znacznie mniej osób wie czym zajmują się członkowie takiej komisji.
– Najogólniej rzecz ujmując, zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie w imieniu i na zlecenie rady powiatu pracy zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Natomiast jednym z najważniejszych zadań komisji jest sporządzenie opinii wykonania budżetu powiatu i wystąpienie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla zarządu. W poprzednich latach komisja rewizyjna zajmowała się również rozpatrywaniem skarg i wniosków jednak od obecnej kadencji zmieniło się to i wyznaczona została do tego osobna komisja.
– W czerwcu odbędzie się sesja absolutoryjna. Wasza komisja już zajęła się przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium. Na czym te prace polegają i jak wygląda procedura przed podjęciem końcowej uchwały?
– Członkowie komisji w czasie licznych posiedzeń i kontroli na podstawie sprawozdania wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego dokonują oceny pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wykonania przychodów i wydatków powiatu w danym roku budżetowym. Następnie sporządzą opinię pozytywną bądź nie oraz wniosek o udzielenie lub nie absolutorium zarządowi powiatu za 2018 rok, które przekazuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO dokonuje oceny złożonego wniosku i wydaje opinię, która jest odczytywana na absolutoryjnej sesji rady powiatu. Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skarbnika, starosty, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz opinii RIO, przystępują do głosowania uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu.
– Czym zatem powinni kierować się radni przy głosowaniu uchwały absolutoryjnej?
– Radni podczas głosowania nad uchwałą absolutoryjną powinni barć pod uwagę tylko i wyłącznie wykonanie budżetu, które w 2018 roku budżetowym zostało zrealizowane na poziomie 101,60 procenta zaplanowanych dochodów oraz wydatków na poziomie 92,45 procenta. Podczas głosowania nad taką uchwałą nie ocenia się innych działań zarządu, ale tylko te z zakresu realizacji budżetu.
– A jak wygląda sytuacja finansowa powiatu gdańskiego?
– Podstawą gospodarki finansowej powiatu gdańskiego jak i każdej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet i wieloletnia prognoza finansowa. Są to dokumenty, z których można wyczytać sytuację finansową każdej jednostki. Jeżeli chodzi o stan na koniec 2018 roku, to z całą pewnością można stwierdzić, że sytuacja finansowa powiatu jest dobra. Podstawowym tego wyznacznikiem jest zadłużenie powiatu, które wynosi 5 520 000 złotych, co stanowi tylko 6,7 procenta wielkości wykonanych dochodów i zmniejszyło się od roku poprzedniego o 3 060 000 złotych. Taki stan zadłużenia daje możliwość zaciągania nowych zobowiązań, w przypadku wystąpienia konieczności, np. wkładu własnego w programach unijnych lub realizacji większych inwestycji. Oprócz wielkości zadłużenia powiatu dużą rolę w stabilności finansowej odgrywa nadwyżka operacyjna, która za rok 2018 wynosiła 14 470 000 zł. W 2018 roku powiat nie zaciągał nowych zobowiązań. Nie ma również żadnych problemów z płynnością finansową. Dochody za 2018 rok wykonano na kwotę 92 257 000 zł, a wydatki na kwotę 86 573 000 zł, natomiast rozchody na kwotę 3 060 000 zł.
Wielkości zaplanowane w budżecie gwarantują wykonywanie wszystkich zadań przypisanych powiatowi. Część środków przeznacza się na inwestycje – w 2018 roku była to kwota 22 300 000 zł. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane w danym roku budżetowym, za wyjątkiem przebudowy ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim, ponieważ dla tego zadania przesunięto termin realizacji do maja 2019 i włączono do wydatków niewygasających. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na drogi powiatowe oraz oświatę. Powiat wspiera ponadto działalność Policji i Straży Pożarnej, a także realizuje liczne programy unijne, wśród nich warto wymienić termomodernizację budynków szkół w Pruszczu Gdańskim, Rusocinie i Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie na łączną kwotę 12 500 000 zł.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

Comments are closed.